سنسور القایی دو سیمه دارای دو سیم اتصال فاز و نول هستند. سیم فاز که همان بار می باشد می تواند مثلا a1 و a2 یک کنتاکتور باشد.
در همین حالت دو سیم در دو نوع کنتاکت حالت عادی باز یا NO و کنتاکت حالت عادی بسته یعنی NC است. تفاوت سنسور القایی دو سیمه با سه سیمه در تغذیه آن هاست. سنسور القایی سه سیمه + و – و سیگنال هستند اما در سنسور القایی دو سیمه، دو سیم آن به یک رله بریر وصل شده و از رله سیگنال می گیرند.

سنسور القایی که در نوع دو سیم و سه سیم و پنج سیم در بازار موجود هستند می توانند از دو منبع تغذیه AC  و DC استفاده کنند.

Showing 1–12 of 71 results