سنسورهای القایی دارای دو خروجی NPN و PNP می باشد که تفاوت این دو در نوع سنسور نیست بلکه در نوع خروجی است که از سنسور دریافت می شود و نحوه ارتباط آن با مصرف کننده می باشد.
در سنسور القایی NPN با برقرار شدن تغذیه و قرار گرفتن جسم جلوی سنسور ولتاژ از تغذیه منفی به خروجی اعمال می شود و نحوه سیم بندی سنسور مجاورتی با خروجی NPN بدین صورت می باشد که دو سیم جهت تغذیه و یک سیم جهت خروجی سنسور می باشد. طبق استاندارد داریم:
سیم قهوه ای جهت تغذیه +24 ولت DC
سیم آبی جهت تغذیه 0 ولت DC
سیم مشکی جهت خروجی NPN سنسور

Showing 1–12 of 71 results