در حالت کلی سنسور به وسیله ای گفته می شود که برای تشخیص شخص یا اشیاء از آن استفاده می شود. سنسور مجاورتی نوعی از سنسور است که بدون ایجاد تماس و برخورد فیزیکی و از فاصله های دور یا نزدیک می تواند حضور اشخاص یا اشیا را تشخیص می دهد که این ویژگی سنسور مجاورتی آن ها را پر استفاده و محبوب کرده است.

نحوه کار سنسور مجاورتی که سنسور پراکسیمیتی نیز خوانده می شود به این صورت است که میدان مغناطیسی یا پرتو مغناطیسی و همچنین پالس صوتی می تواند تولید کند.

سیگنالی را به سمت اجسام و اشخاص می تواند منتشر کند و سیگنال بازگشتی که از برخورد پرتاب سیگنال ایجاد می شود را نیز می تواند دریافت کند و می تواند آن را بررسی و محاسبه کند و تغییرات حاصل شده را شخیص دهد.

با توجه به ساختار و نوع سنسور هدف را می تواند تشخیص دهد.

سنسور مجاورتی می تواند به نزدیک شدن شخص یا شیء به خود پاسخ دهد. فاصله ای که می توانند تشخیص دهند معمولا بین 0 تا 20 میلی متر است.

Showing 1–12 of 71 results